https://www.youtube.com/watch?v=747hJQNJpeg
Spacedrum by Yuki Koshimoto